Güzel sanatlar, resim, heykel, mimari, şiir, müzik, tiyatro gibi insanda estetik açıdan zevk duygusu uyandıran tüm sanatlara verilen genel addır. Bu terim ilk kez Fransızcada “beaux arts” diye adlandırılmış ve resim, heykel, baskı gibi görsel sanat dalları için kullanılmıştır. Güzel sanatların amacı güzelliği açıklamak ve yorumlamaktır.
Güzel sanatların terim olarak ortaya çıkması, resim, heykel gibi sanat dallarını, seramik, tekstil olarak bilinen zanaat ve uygulamalı olan sanat türlerinden ayırmaktır. Burada “güzel” sanat eserine ait niteliği değil, estetikle bağlantısını vurgulamak amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde uygulanan ve sadece resim, heykel ve baskıyla sınırlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserlerini kapsayıcı olmadığından, alternatif olarak görsel sanatlar ifadesi kullanılmaktadır.
Orta çağ bilginlerinin belirlediği güzel sanatlar çok daha farklıydı. Bunlar “sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese (geometri), ilmi heyet (astronomi)” olarak belirlenmişti. Fakat bunlardan çoğu zamanla bilimler arasına dahil olmuş ve güzel sanat içinde olmaktan çıkmıştır.
Güzel Sanatlar BölümleriGüzel sanatlar dendiğinde aklımıza, insanın ilk çağlardan bugüne kendini ifade ettiği, çizgi, boya, kil yoluyla anlatımlar, biçimler, desenler gibi çeşitli oluşumlar gelir. Güzel sanatlar çevremizde gördüğümüz insan gücü ile yapılan işlerden farklı olarak akıl ve duyguyla ifade edilen işlerdir. Bundan dolayı ‘bir toplumdaki güzel sanatların geldiği seviye o toplumun geldiği seviyeyi ölçmek için belirleyicidir “ifadesi kullanılır. Geçmişten günümüze değişim gösteren bölümleri inceleyelim.

 • Edebiyat, dilin kullanımı, kelimeler ile yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki tüm eserler bu bölümün içine girer.
 • Resim, Yağlı, sulu ya da kuru boyalar aracılığı ile bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama şeklinde yapılan güzel sanat dalıdır. Resim ile uğraşan sanatçıya ressam adı verilir.
 • Heykel, tabiatta olan ve hayalde canlandırılan varlıkları, taş, çamur, tahta, maden gibi maddeleri kullanarak üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapan kişilere “heykeltıraş” adı verilir.
 • Mimarlık, insanların estetik zevklerine hitap eden farklı şekilde yapılar ortaya çıkarmaktır. Tarihi olma özelliğini kazanmış yapıtlar, saraylar, çeşmeler, köprüler, camiler bir medeniyete ait en güzel eserleri meydana getirirler. Sanatçılarına mimar ismi verilir.
 • Musiki: Sesleri melodi haline getirip, sunma sanatıdır. Musiki, çok sayıda bölüme, ayrılır. Musiki bestecilerine “musikişinas” ismi verilir.
 • Tiyatro, bir hikayenin sahnede ve oyuncular tarafından canlandırılmasına ve temsil edilmesi verilen sanat dalıdır. Günümüzde tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda ve televizyonlarda da yer almaktadır. Eseri sahnede temsil eden kişilere “aktör ve aktris” adı verilir.
 • Dans, musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlere verilen addır. Çok sayıda çeşidi vardır.

Tüm bu sanat dallarının dışında bugün, sinema ve fotoğrafçılıkta da güzel sanatlar içinde yer alan alanlar olarak değerlendiriliyor.
Güzel Sanatlar Fakültelerinde Bölümler Neler?

Türkiye’ de bulunan güzel sanatlar fakülteleri dünya standartlarına uygun eğitim veriyor. Sanatın en önemli dallarını bir araya getiren bölümleri ile sanata gönül veren ve bu alanda meslek edinmek isteyen kişilere öncülük eden üniversiteler kaliteli eğitimlerini her zaman güncel sanata göre yeniden şekillendiriyor. Bunun yanı sıra kişiler kendini geliştirmek için üniversite eğitimi sonrası Enstitü sertifika programlarına katılabilir. Online eğitim veren Enstitü içindeki fotoğrafçılık kursu teknikler hakkında bilgilerinizi tazelemek için destekleyici olacaktır.


 • Resim bölümü, sanat öğretiminin en önemli niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin ortaya çıkarılması amacını güder. Öğrencilerin düşünceyi görsele dökme çabaları, çağın sanat anlayışı kapsamında gerekli alt yapıya ve donanıma sahip olmaları ile sağlanır.
 • Heykel bölümü, amacı, öğrenciyi sahip olduğu yetenekler doğrultusunda yaratıcılığa yönlendirmek, sezgilerini incelemesinde yardımcı olmak ve bilgi vererek eğitmektir.
 • Grafik tasarımı bölümü, amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinler içinde teknik ve estetik yönden eğitim almış, sentez yapabilen, özgün fikir üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın bilgi ve iletişimi ön planda tutan, grafik tasarımcıları yetiştirmektir.
 • İç mimarlık bölümü, mekan organizasyonuna yeni çözümler sunmak amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, temel verileri ele alıp, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısını göz önünde bulundurarak araştırır.
 • Endüstri ürünleri tasarımı, İnsan ve insan gruplarının çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda tasarım yapacak ve yaşanabilir bir çevreyi meydana getirecek formda tasarımcıları yetiştirmeyi hedefleyen bir daldır.
 • Sahne dekorları ve kostüm bölümü, Günümüz koşullarına uyacak nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, tören gibi alanlarda çalışacak sahne dekor, kostümcü, hareketli boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 • Moda ve tekstil tasarımı bölümü, Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne yaratıcı, özgün tasarımlar ortaya koyabilen, modayı meydana getirecek öncü fikirleri değerlendirebilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.
 • Geleneksel Türk sanatları bölümü, Geleneksel olandan, bugüne ve geleceğe yönelik ihtiyaçlara cevap verebilecek tasarımların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
 • Fotoğraf bölümü, amacı sanata dönük açılım içinde, fotoğrafı sıradanlıktan kurtararak üniversite düzeyine ulaştırmak. Bu bağlamda yaratıcı gücü ortaya çıkartmak, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirebilecek insanları yetiştirmek.
 • Seramik ve cam tasarımı bölümü, Amaç, kişinin yaratıcı gücünü ortaya çıkartmak, duygu ve düşünceleri ile bulunduğu çağın yorumunu yapabilmesini sağlamaktır. • Çizgi film ve animasyon bölümü, günümüzde görsel iletişim sektöründe meydana gelen çizgi film sanatçısı (animatör) ihtiyacını karşılamayı amaçlar.
 • Plastik sanatlar bölümü amacı, öğrencileri, bugünün sanatının özelliklerine uygun şekilde, farklı sanat alanlarını kullanma becerisine sahip sanatçılar olarak yetiştirmektir.
 • Görsel iletişim tasarımı bölümü, temeli, modern iletişim araç ve gereç kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik bakımından geçirmekte oldukları hızlı değişime ve onun da ötesinde, bunların meydana getirdikleri toplumsal değişimlere dayanmaktadır.
 • Sanat yönetimi bölümü, bir taraftan sanatsal etkinlikler, diğer taraftan söz konusu etkinliklerin hayata geçirilmesi süreci ve sanat mekanlarının organizasyonu bakımından disiplinler arası eğitim veren bir bölümdür.
 • Bileşik sanatlar bölümü, İki boyutlu, üç boyutlu ve günümüz sanatının tüm olanaklarını içeren, sanatlar arası buluşmayı hedefleyen, ortak deneysel üretim alanları yaratan ve projeler geliştirip bunları hayata geçiren bir sanat formasyonu amaçlamaktadır.
 • Resim işi öğretmenliği bölümü, amacı estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, öğrendiği bilgileri topluma da yansıtabilen, çağını yorumlayan, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmektir.
 • Taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım, restorasyon bölümü, kültür ve sanat varlıklarının gelecekteki kuşaklara doğru biçimde aktarılabilmesi için gereken koruma ve onarımlarını yapabilecek, bilim adamlarının yetişmeleri amacını taşımaktadır.

Güzel sanatlar ne anlam ifade eder?
Güzel sanatlar, resim, heykel, mimari, şiir, müzik, tiyatro gibi insanda estetik açıdan zevk duygusu uyandıran tüm sanatlara verilen genel addır. Güzel sanatların amacı güzelliği açıklamak ve yorumlamaktır. Güzel sanatların terim olarak ortaya çıkması, resim, heykel gibi sanat dallarını, seramik, tekstil olarak bilinen zanaat ve uygulamalı olan sanat türlerinden ayırmaktır.

Güzel sanat dalları nelerdir?
İlk çağdan bugüne güzel sanat kavramı değişiklikler yaşamıştır. Resim, edebiyat, heykel,mimarlık, musiki, tiyatro, dans görsel sanat dalları içinde yer almıştır. Günümüzde fakültelerde farklı, yeni dallar görülmektedir.
Güzel sanatlar fakültesi içinde yer alan resim bölümünün amacı nedir?
Sanat öğretiminin en önemli niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin ortaya çıkarılması amacını güder. Öğrencilerin düşünceyi görsele dökme çabaları vardır. Çağın sanat anlayışı kapsamında gerekli alt yapıya ve donanıma sahip olmaları ile bu amaç hayata geçirilir.