1.Kr.10: 14 Süleyman’a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı*fn* buluyordu. D Not 10:14 “666 talant”: Yaklaşık 23 ton.

1.Kr.10: 15 Alım satımla uğraşanlarla tüccarların kazançlarından ve Arabistan’ın bütün krallarıyla İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı.


1.Kr.10: 16 Kral Süleyman her biri altı yüz şekel*fo* ağırlığında dövme altından iki yüz büyük kalkan yaptırdı. D Not 10:16,29 “Altı yüz şekel”: Yaklaşık 6.9 kg.


1.Kr.10: 17 Ayrıca her biri üç mina*fö* ağırlığında dövme altından üç yüz küçük kalkan yaptırdı. Kral bu kalkanları Lübnan Ormanı adındaki saraya koydu. D Not 10:17 “Üç mina”: Yaklaşık 1.7 kg.


1.Kr.10: 18 Kral fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı.


1.Kr.10: 19 Tahtın altı basamağı, arka kısmında yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu.


1.Kr.10: 20 Altı basamağın iki yanında on iki aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı.


1.Kr.10: 21 Kral Süleyman’ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman’ın döneminde gümüşün değeri yoktu.


1.Kr.10: 22 Hiram’ın gemilerinin yanısıra, kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler üç yılda bir altın, gümüş, fildişi ve türlü maymunlarla*fp* yüklü olarak dönerlerdi. D Not 10:22 “Türlü maymunlarla” ya da “Maymunlar ve tavuskuşlarıyla”.


1.Kr.10: 23 Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi.


1.Kr.10: 24 Tanrı’nın Süleyman’a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi.


1.Kr.10: 25 Onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi.


1.Kr.10: 26 Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. Bin dört yüz savaş arabası, on iki bin atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim’e yerleştirdi.


1.Kr.10: 27 Krallığı döneminde Yeruşalim’de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefela’daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı.


1.Kr.10: 28 Süleyman’ın atları Mısır ve Keve’den*fr* getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve’den satın alırdı. D Noy 10:28 “Keve”: Büyük bir olasılıkla “Kilikya”, yani “Çukurova bölgesi”.


1.Kr.10: 29 Mısır’dan bir savaş arabası altı yüz*fo*, bir at yüz elli şekel*fs* gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit* ve Aram krallarına satarlardı. D Not 10:29 “Yüz elli şekel”: Yaklaşık 1.7 kg.